FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको ढाँचा ८०/८१ 07/05/2024 - 12:44 PDF icon कर्मचारी कार्यसम्पादन मुल्यांकन फाराम (1).pdf
जनप्रतिनिधि/कर्मचारी भ्रमण सम्वन्धी म.ले.प. फारामहरू ८०/८१ 05/19/2024 - 11:22 PDF icon भ्रमण सम्वन्धी म.ले.प. फारामहरू_20240519_0002.pdf
काज/फिल्डवर्कको लागी दिने निवेदनको ढाँचा ७९/८० 05/10/2023 - 12:59 PDF icon निवेदन_20240424_0001.pdf
विदाको लागि दिने निवेदन फाराम ७९/८० 03/15/2023 - 16:19 PDF icon विदाको निवेदन फाराम_20240519_0001.pdf
करार सेवाको दरखास्त फाराम ७९/८० 03/15/2023 - 15:20 PDF icon दरखास्त फाराम_20240321_0001.pdf
मृत्युको सूचना फाराम ७४/७५ 01/13/2023 - 11:00 PDF icon DeathApplicationForm.pdf
बसाईसराईको सूचना फारम ७४/७५ 01/13/2023 - 10:59 PDF icon MigrationApplicationForm.pdf
सम्बन्ध बिच्छेदको सूचना फाराम ७४/७५ 01/13/2023 - 10:58 PDF icon DivorcedApplicationForm (1).pdf
विवाहको सूचना फाराम ७४/७५ 01/13/2023 - 10:55 PDF icon MarriageApplicationform.pdf
जन्मको सूचना फाराम ७४/७५ 01/13/2023 - 10:53 PDF icon BirthApplicationForm.pdf

Pages